dimecres, de desembre 22, 2004

Spam

Es denomina SPAM a tot el correu no desitjat rebut en una compte de mail.
Amb el SPAM hi ha hagut una gran preocupació els ultims temps.
Jo crec que el SPAM no es tant una cosa que vingui sola si no que la gent se la bsuca. Un gran tant per cent de el SPAM ve derivat de llistes de correu a la que el usuari s'apunta i en lletra molt petita queda subscrit a moltes llistes més. Crec que per evitar el SPAm no es nescesiten tants programes que filtren ( que també) si no que la gent estigui més informada. EN la meva nova compte de mail que hem vaig fer fa tres mesos he rebut 5 mail de SPAM, hi abans en rebia 10 al dia. Per què aquest canvi? Perquè amb la nova compte no m'he subscrit a cap llista en la que poses que t'enviarien mail de publicitat, etc
ARa les contes de mail ja el filtren pero sense un bon coneixement del que passa es imposible per més programes que hi hagin que es fagi net total. Hauriem d'aprendre a pensar abans de donar-li que si a tot i ens estalviariem molts problemes.
Sempre es millor preveure que després arreglar el mal, que ja està fet.

Versión castellana:
Se denomina SPAM a todo el correo no deseado recibo en una cuenta de mail. Con lo SPAM ha habido una grande preocupación los ultims tiempos. Yo creo que lo SPAM no es tanto una cosa que venga sola si no que la gente se la busca. Un grande tanto por ciento de lo SPAM viene derivado de listas de correo a la que el usuario se apunta y en letra muy pequeña queda subscrito a muchas listas más. Creo que para evitar lo SPAm no se nescesiten tantos programas que filtran ( que también) si no que la gente esté más informada. EN mi nueva cuenta de mail que me hice hace tres meses he recibido 5 mail de SPAM, antes recibía 10 al día. ¿Por qué este cambio? Porque con la nueva cuenta no me he subscrito a ninguna lista en la que pone que te enviaran mails de publicidad, etc Ahora las cuentas de mail ya lo filtran pero sin un buen conocimiento de lo que pasa es imposible por más programas que hayan que se haga limpio total. Habriamos de aprender a pensar antes de darle que si a todo y nos salvariamos de muchos problemas. Siempre se mejor prever que después arreglar el mal, que ya está hecho.
Traducido por internostrum.com